page top

Numer 4/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

O dialogu (a raczej jego braku) między 
psychologami akademickimi i psychoterapeutami

Szymon Chrząstowski
Wydział Psychologii, Uniwersytet WarszawskiStreszczenie
Niniejszy artykuł jest próbą kontynuacji dyskusji zapoczątkowanej przez Witkowskiego i Fortunę. Zasługą obu Autorów jest zwrócenie uwagi na łatwość popularyzowania niektórych pseudonaukowych metod terapii. Nie oznacza to jednak, że metody te znajdują od razu swoje uznanie wśród szerokiego kręgu psychoterapeutów. Autor artykułu stara się przeanalizować powody, dla których pseudonaukowe podejścia w terapii zdobywają posłuch. Zgodnie z poglądem zaprezentowanym w artykule, teza stawiana przez Witkowskiego i Fortunę, że podejścia te mogą być popularyzowane dzięki obojętności środowiska psychologów akademickich, wydaje się uproszczeniem. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak dialogu między praktykami a psychologami akademickimi. Język nauki wydaje się dla wielu psychologów-praktyków zbyt hermetyczny. Skupiają się oni przede wszystkim na poszukiwaniu takich koncepcji, które byłyby użyteczne w ich codziennej p racy, a w mniejszym stopniu interesuje ich, czy daną koncepcję można uznać za naukową. Rolą psychologów akademickich nie jest superwizowanie pracy terapeutów, ale odpowiadanie na pytania stawiane przez psychologów-praktyków i ewentualnie pomoc im w ocenie, które z wykorzystywanych przez nich metod bazują na dowodach naukowych.

Słowa kluczowe: psychoterapia, pseudonauka, dialog

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej