page top

Number 2/2007

Okładka czwartego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Potoczna percepcja sytuacji międzynarodowej.
Poznawcze predyktory postaw wobec znaczących zdarzeń międzynarodowych

Krystyna Skarżyńska
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Instytut Psychologii PAN
Krzysztof Chmielewski
Instytut Psychologii PAN
     
Streszczenie
Celem prezentowanych w artykule badań jest ukazanie, w jaki sposób wizerunek Unii Europejskiej - postrzegany stopień jednolitości (bytowości) UE i postrzegany poziom kooperatywności między UE a USA - oraz zgeneralizowane zaufanie do ludzi i międzynarodowych instytucji (ONZ, NATO, UE) wiążą się z oczekiwanymi konsekwencjami akcesji Polski do UE (poziomem nadziei), stopniem poparcia dla obecności polskich żołnierzy w Iraku oraz poczuciem zagrożenia terroryzmem. Analizy oparto na materiale zebranym metodą indywidualnego wywiadu kwestionariuszowego na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski (N = 1000). Wyniki analiz regresji wielokrotnej wykazały, że nadzieje wiązane z akcesją Polski do UE są tym większe, im wyższy stopień: (a) postrzeganej jednolitości Unii Europejskiej (podobieństwa w aspekcie kulturowym, historycznym i społecznym), (b) postrzeganej kooperatywności relacji między UE i USA oraz (c) zgeneralizowanego zaufania do ludzi i międzynarodowych instytucji. Analogiczny wzór związków znaleziono także między wizerunkiem instytucji i zaufaniem społecznym a poziomem poparcia dla obecności polskich wojsk w Iraku. Wizerunek UE jako dość jednolitej organizacji, kooperującej z USA oraz zaufanie są natomiast negatywnie związane z poziomem poczucia zagrożenia terroryzmem.

Słowa kluczowe: relacja Unia Europejska - USA, stopień jednolitości, zaufanie do ludzi, zaufanie do międzynarodowych instytucji.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej