page top

Number 1/2007

Zdjęcia

 

Czy grozi nam potop? Wpływ hu¶tawki emocji na uległo¶ć 
wobec komunikatów perswazyjnych

Katarzyna Gusztyła
Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
     
Streszczenie
Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie zwi±zku między oddziaływaniem hu¶tawki emocjonalnej a efektywno¶ci± perswazji. W obu przedstawionych eksperymentach nagłe przerwanie trwaj±cej emocji wpłynęło na uległo¶ć wobec prób ukierunkowania opinii. W pierwszym badaniu pojawił się interesujący przykład przeciwstawnego oddziaływania hu¶tawki emocjonalnej. W warunku, w którym uczestnicy eksperymentu otrzymywali argumenty przekonuj±ce, że efekt cieplarniany będzie miał bardzo negatywne konsekwencje dla ¶rodowiska, nagłe wycofanie Ľródła emocji zwiększyło przekonanie o konieczno¶ci podejmowania proekologicznych zachowań. W warunku, w którym badani mieli wyrazić własn± opinię na temat ocieplenia klimatu, hu¶tawka emocji spowodowała zmniejszenie tego przekonania. Eksperyment drugi pokazał, że hu¶tawka zwiększa akceptację dla przekazu perswazyjnego tylko wtedy, kiedy jego autorem jest osoba o bardzo dużej wiarygodno¶ci.

Słowa kluczowe: hu¶tawka emocji, perswazja, uległo¶ć, wiarygodno¶ć nadawcy

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej