page top

Numer 3/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Makiawelizm i kultura organizacji jako predyktory mobbingu w miejscu pracy

Elżbieta Turska
Irena Pilch


Streszczenie
Artykuł podejmuje problem osobowych i organizacyjnych uwarunkowań mobbingu. Sformułowano hipotezy wiążące zachowania o charakterze mobbingu z makiawelizmem i cechami kultury organizacji w ujęciu Camerona i Quinna. Diagnozę zachowań mobbingowych przeprowadzono z perspektywy sprawcy, obserwatora i ofiary przemocy. Cechy kultury organizacyjnej były określane na podstawie ocen uczestników. Grupa badawcza liczyła 120 osób. Analizy wykazały pozytywny związek poziomu makiawelizmu ze sprawstwem mobbingu. Kultura hierarchii była związana dodatnio z doświadczaniem i obserwowaniem mobbingu; w przypadku kultur klanu i adhokracji kierunek zależności był odwrotny. Analiza skupień pozwoliła na wyodrębnienie trzech grup osób - opisujących kulturę dominującą w miejscu pracy jako „klan", „hierarchię" lub „rynek". Pozytywna korelacja poziomu makiawelizmu pracownika z liczbą zgłaszanych przez niego zachowań mobbingowych wystąpiła jedynie w przypadku osób zatrudnionych w organizacjach z dominacją cech kultury hierarchii lub klanu.

Słowa kluczowe: mobbing, makiawelizm, kultura organizacji

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej