page top

Numer 1/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Działania przedsiębiorcze, postawy wobec pracy i 
ocena nasilenia stresu u mikroprzedsiębiorców i pracowników etatowych

Ewa Bajer

Streszczenie
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w grupie 182 aktywnych zawodowo osób. Analizie poddano związek pomiędzy poziomem działań przedsiębiorczych a przyjmowaną postawą wobec pracy i subiektywnym odczuwaniem nasilenia stresu zawodowego oraz jego poszczególnych czynników. Dodatkowo poszukiwano odpowiedzi na pytanie o możliwość występowania potencjalnych różnic, pod względem wymienionych zmiennych w odniesieniu do osób pełniących różne funkcje zawodowe, tj. mikroprzedsiębiorców i pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Wyniki badania wskazały istotne statystycznie zależności korelacyjne pomiędzy wyodrębnionymi zmiennymi oraz różnice między grupami. Mikroprzedsiębiorcy odznaczają się wyższym poziomem postawy hedoniczno-autotelicznej oraz wyższym poziomem przedsiębiorczości, natomiast pracownicy etatowi przejawiają wyższy wskaźnik ogólnego stresu.

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, postawa wobec pracy, stres zawodowy, mikroprzedsiębiorcy, pracownicy etatowi

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej