page top

Numer 3/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Rozumienie autoprezentacji przez dzieci. Rola teorii umysłu 
i trafności wiedzy matek o myśleniu ich dzieci.


Anna Filip, Marta Białecka-PikulStreszczenie
Prezentowane w artykule badania dotyczą związków trafności wiedzy matek o dziecięcym myśleniu z tzw. dojrzalszą teorią umysłu u dzieci (np. przekonaniami drugiego rzędu) oraz rozumieniem przez dzieci autoprezentacji. Przebadano 43 dzieci i ich matki, sprawdzając m.in. poziom dziecięcej teorii umysłu, rozumienia i interpretowania przez dzieci zachowań autoprezentacyjnych (autopromocji i ingracjacji) oraz poziom trafności wiedzy matek o stanach umysłowych ich dzieci. Wykorzystanie modelu mediacyjnego pozwoliło ustalić, że trafność matczynej wiedzy o myślach dzieci, za pośrednictwem dziecięcej teorii umysłu, wiąże się z poziomem rozumienia i interpretowania przez dzieci zachowań autoprezentacyjnych w okresie późnego dzieciństwa. Matki adekwatnie rozpoznające stany umysłowe dziecka wspomagają rozwój jego społecznych kompetencji i wiedzy, wyrażających się m.in. w rozumieniu różnych rodzajów strategii autoprezentacji. W praktyce oznacza to, że nie tylko techniki bezpośredniego uczenia funkcjonowania w grupie, ale także mniej jawne czynniki, takie jak adekwatność wiedzy matki na temat dziecięcego myślenia, mogą dostarczać dziecku wiedzy, narzędzi poznawczych i motywacji koniecznych dla skutecznego interpretowania wybranych zachowań społecznych i prawidłowego psychospołecznego przystosowania.

Słowa kluczowe: autoprezentacja, teoria umysłu, wiedza matek o myśleniu dzieci

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej