page top

Zaakceptowany 2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Skala motywacji zewnętrznej i wewnętrznej do pracy (WEIMS-PL).
Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza 
Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale

Małgorzata Chrupała-PniakStreszczenie
Celem poniższych badań było opracowanie polskiej adaptacji kanadyjskiej skali Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS) (Tremblay i in. 2009) narzędzia służącego do pomiaru sześciu wymiarów motywacji do pracy opisanych w ramach teorii autodeterminacji Ryana i Deciego (1983, 1985, 2000). Teoria ta rozróżnia motywację autonomiczną, opisaną przez motywację wewnętrzną (MW), integrację (INTEG) i identyfikację (IDEN) oraz motywację kontrolowaną w postaci introjekcji (INTRO), regulacji zewnętrznej (RZ) i amotywacji (AMO). Konfirmacyjna analiza czynnikowa wyników badań przeprowadzonych na trzech próbach liczących razem 887 osób pokazała zadowalające dopasowanie sześcioczynnikowego modelu do danych. Współczynniki alfa Cronbacha dla poszczególnych sześciu skal wersji polskiej wynoszą od 0,54 (AMO) do 0,85 (INTEG), co wskazuje na wysoką zgodność wewnętrzną poszczególnych skal. Zaś, współczynniki korelacji pomiędzy pomiarem wyjściowym a pomiarem po 5-ciu tygodniach wynoszą od 0,61 (AMO) do 0,85 (INTEG), co świadczy o dużej stabilności czasowej WEIMS-PL. Pozytywne związki między poszczególnymi wymiarami WEIMS-PL a zaangażowaniem w pracę i przywiązaniem organizacyjnym potwierdzają trafność zewnętrzną tego narzędzia.

Słowa kluczowe: motywacja do pracy, zaangażowanie w pracę, przywiązanie organizacyjne, Skala Motywacji Zewnętrznej i Wewnętrznej do Pracy, WEIMS-PL

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej