page top

Numer 2/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wielowymiarowy Profil Etyki Pracy (WPEP). Charakterystyka psychometryczna 
polskiej wersji kwestionariusza Multidimensional Work Ethic Profile

Damian Wojciech Grabowski, Agata Chudzicka-Czupała



Streszczenie
Artykuł prezentuje właściwości psychometryczne Wielowymiarowego Profilu Etyki Pracy, czyli WPEP (Multidimensional Work Ethic Profile, MWEP). Polska wersja językowa narzędzia do badania etyki pracy WPEP powstała w oparciu o oryginalną, anglojęzyczną wersję skali MWEP. W artykule przedstawiono wyniki analizy dotyczącej trafności i rzetelności tego narzędzia. Zweryfikowano trafność czynnikową, przeprowadzając konfirmacyjną analizę czynnikową. Zastosowano procedurę grupowania pozycji kwestionariusza. Opierając się na próbie 300 studentów, w ramach każdej z siedmiu skal wyodrębniono po trzy grupy pozycji, które następnie wprowadzono do analizy konfirmacyjnej. Analiza ta opierała się na badaniach dwóch prób pracowników odpowiednio 317 osobowej oraz 297 osobowej. Uzyskano zadowalające dopasowanie danych empirycznych do siedmioczynnikowego modelu teoretycznego. W poszczególnych próbach uzyskano również podobne satysfakcjonujące wskaźniki rzetelności Χ Cronbacha (od 0,67 do 0,89). Współczynniki korelacji pomiędzy pomiarem wyjściowym a pomiarem po 5-ciu tygodniach wyniosły od 0,78 do 0,85. Odnotowano także korelacje WPEP z sumiennością, przywiązaniem organizacyjnym oraz satysfakcją z pracy. Wyniki analiz przeprowadzonych na próbach polskich są zbliżone do wyników uzyskanych na próbach amerykańskich.

Słowa kluczowe: etyka pracy, Multidimentional Work Ethic Profile, Wielowymiarowy Profil Etyki Pracy

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej