page top

Zaakceptowany 2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Poszukiwania Uniwersalnego Modelu Motywacji Konsumenckich


Magdalena Poraj-Weder, Dominika Maison
Streszczenie
Skala Motywów Konsumpcji (SMK) służy do pomiaru uniwersalnych motywacji leżących u podłoża zachowań konsumenckich. Punktem wyjścia do konstrukcji skali był model stworzony przez Jana Callebauta i współpracowników (Callebaut i in., 1999, 2002), znany też w marketingu pod nazwą Censydiam. Artykuł prezentuje serię czterech badań zrealizowanych w ramach prac konstrukcyjnych i walidacyjnych. Celem pierwszego z nich było zweryfikowanie struktury wewnętrznej SMK, trzy kolejne służyły walidacji skali. W pierwszym badaniu, zrealizowanym na próbie 464 osób, strukturę SMK zweryfikowano za pomocą eksploracyjnej analizy czynnikowej. W efekcie przeprowadzonych analiz wyodrębniono pięć czynników, trafnie opisujących strukturę motywacji konsumenckich. Rzetelność, mierzoną współczynnikiem zgodności wewnętrznej Alfa Cronbacha oraz trafność wewnętrzną SMK sprawdzono w badaniu drugim, zrealizowanym na próbie liczącej 365 osób. W badaniu trzecim, zrealizowanym na grupie 101 osób, metodą powtarzania testu, sprawdzono stabilność bezwzględną uzyskanych wyników. Wreszcie, w badaniu czwartym, zrealizowanym na próbie 255 osób zweryfikowano trafność zewnętrzną narzędzia. Przeprowadzone badania walidacyjne, zaprezentowane w niniejszym artykule, wykazały, że skala SMK jest rzetelnym narzędziem pomiarowym. Dalsze badania z wykorzystaniem SMK będą miały na celu zweryfikowanie skali w odniesieniu do konkretnych decyzji konsumenckich.

Słowa kluczowe:

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej