page top

Numer 1/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Kultura a strategie radzenia sobie ze stresem. Badania międzykulturowe


Anna Kwiatkowska, Joanna Roszak, Renata Sikora, Ben Kuo,
Konstantin Karpinskij, Tatiana Gushchina, Greta Gober

Streszczenie
Celem badania było porównanie kultur charakteryzujących się różnym poziomem indywidualizmu i kolektywizmu pod względem preferowanych strategii radzenia sobie ze stresem. Testowano hipotezy dotyczące uwarunkowań kulturowych strategii radzenia sobie, tj. związku między cenionymi wartościami, dominującym konstruktem Ja, samooceną i religijnością a strategią zaangażowania, kolektywną i unikania. Badanie przeprowadzono w Norwegii, Polsce, Białorusi i Rosji (N = 759) Zastosowano Skalę Wartości Schwartza i Bilsky'ego, Skalę Konstruktów Ja Singelisa i Międzykulturową Skalę Radzenia ze Stresem Kuo, Rosysicara i Newby-Clarka. Narzędzia były sprawdzane pod względem równoważności pomiaru (konfiguralnej, metrycznej i skalarne), uprawniającej do porównań międzykulturowych. Zależności przewidywane w hipotezach analizowano przy pomocy modelowania strukturalnego. W próbach norweskiej, polskiej i białoruskiej (modelowanie łączne i w podgrupach) uzyskano dobre dopasowanie modeli w odniesieniu do strategii zaangażowania (model indywidualistyczny) i strategii kolektywnej (model kolektywistyczny); nie udało się uzyskać wiarygodnego modelu dla strategii unikania. Natomiast dane pochodzące z próby rosyjskiej analizowano oddzielnie ze względu na brak równoważności konfiguralnej Międzykulturowej Skali Radzenia ze Stresem. Pozwoliło to na ustalenie czterech - specyficznych dla tej próby - modeli zależności: modelu kolektywistyczno indywidualistycznego dla strategii zaangażowania, dwóch modeli kolektywistycznych dla strategii kolektywnej „rodzina" i dla strategii kolektywnej „dalsi", oraz modelu indywidualistyczno-kolektywistycznego dla strategii unikani. W dyskusji wyników zajmowano się m.in. problemem uniwersalności i specyficzności kulturowej poszczególnych strategii radzenia sobie ze stresem.

Słowa kluczowe: strategie radzenia sobie ze stresem, kolektywizm, indywidualizm, modelowanie strukturalne

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej