page top

Numer 1/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Czynniki istotne w procesie rozwiązywania konfliktu w 
międzykulturowym środowisku pracy. Triangulacja w interpretacji danych.


Karolina Mazurowska, Paweł BoskiStreszczenie
Artykuł dotyczy różnic w sposobie rozwiązywania konfliktu pomiędzy niemieckimi ekspatriantami (N=90) i lokalnymi pracownikami (N=86) w międzykulturowym środowisku pracy w Chinach. W prezentowanych badaniach zastosowano naprzemiennie dwa typy gromadzenia danych zgodnie ze schematem Milesa i Hubermana (2000): jakościowe (eksploracja) - ilościowe (kwestionariusz) – jakościowe (pogłębienie, testowanie wyników). Badanie wstępne stanowią czynności eksploracyjne w chińskim, interkulturowym i niemieckim środowisku pracy. Ich rezultatem jest opracowanie narzędzia do badania ilościowego – kwestionariusza Harmonii vs Nieporozumienia. Badanie pierwsze, z użyciem tego narzędzia, określiło czynniki istotne w rozwiązywaniu konfliktu międzykulturowego. Chińscy badani inaczej dobieraliby każdą z pięciu metod rozwiązania konfliktu w zależności od kulturowego środowiska pracy, niemieccy badani w zależności od kontekstu kulturowego różnicują wybór stylu dostosowanie się i unikanie. Osoby badane chętniej wybierają kompromis i współpracę, jako metodę rozwiązania sporu, zaś negatywnie oceniają unikanie konfliktu, dostosowanie się do partnera i współzawodniczenie z nim. Badanie drugie pogłębiło wyniki kwestionariuszowe i zweryfikowało je dzięki materiałowi uzyskanemu z wywiadów. Analizy pokazały, że osoby badane preferują inne sposoby rozwiązywania konfliktów, niż przedstawione w kwestionariuszu; typologia została przez uczestników rozszerzona. Preferencje obu grup badanych były uwarunkowane kulturowo, tzn. Chińczycy rozwiązywali rzeczywisty konflikt poprzez dostosowanie się do szefa albo pasywne niedostosowanie się, a Niemcy głównie poprzez konfrontację. Chęć utrzymania przez Niemców dobrych relacji z chińskim pracownikiem okazała się istotna przy wyborze strategii rozwiązywania konfliktu. Wyniki te uzupełniają obraz rzeczywistości, który został przedstawiony w badaniach kwestionariuszowych. Rezultaty opisywanego projektu świadczą o zasadności użycia w badaniach międzykulturowych triangulacji metodologicznej oraz triangulacji perspektyw.

Słowa kluczowe: badania interkulturowe, różnice kulturowe, ekspatrianci, Chińczycy, Niemcy, rozwiązywanie konfliktów, triangulacja metodologiczna, badania jakościowe, triangulacja perspektyw

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej