page top

W druku

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Poznawcze i emocjonalne predyktory agresywności relacyjnej: 
Rola zdolności rozumienia emocji, afektywnych reakcji empatycznych i wrogości. 
Doniesienie wstępne.


Marcin MorońStreszczenie
Agresywność relacyjna oznacza tendencję do podejmowania działań zorientowanych na wyrządzenie krzywdy innym osobom za pośrednictwem niszczenia ich relacji społecznych, manipulację odrzucaniem lub włączeniem społecznym lub stwarzanie zagrożenia dla społecznego statusu tych osób (Crick i Grotpeter, 1995). Wśród uwarunkowań agresywności wylicza się reagowanie empatyczne oraz wrogość (Loudin, Lukas i Robinson, 2003). Zarówno agresywność relacyjna, jak i empatia oraz wrogość związane są z przetwarzaniem informacji społecznych, w tym informacji o emocjach innych osób. Przetwarzanie informacji emocjonalnych odbywa się z udziałem zdolności emocjonalnych, w tym zdolności rozumienia emocji (Salovey i Meyer, 1990). W przeprowadzonych badaniach (n = 147; n = 143) analizowano zależności między zdolnością rozumienia emocji a agresywnością relacyjną, z uwzględnieniem empatycznej troski oraz osobistej przykrości (Eisenberg, 2000), a także wrogości. Potwierdzono ujemną korelację rozumienia emocji z agresywnością relacyjną. Zaproponowano i wstępnie zweryfikowano również model zależności między rozumieniem emocji a agresywnością relacyjną, zapośredniczony przez osobistą przykrość i wrogość. Wykazano również, iż zdolność rozumienia emocji moderuje związki empatycznej troski z agresywnością relacyjną.

Słowa kluczowe: agresywność relacyjna, zdolność rozumienia emocji, zdolności emocjonalne, empatyczna troska, osobista przykrość, wrogość

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej