page top

Numer 3/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Orientacja sprawcza i wspólnotowa a wybrane aspekty funkcjonowania
zdrowotnego i społecznego


Bogdan Wojciszke, Marta Cieślak
Streszczenie
Artykuł przedstawia dwa korelacyjne badania nad trafnością zbieżną i różnicową nowych skal mierzących cztery orientacje osobiste: sprawczość, sprawczość niepohamowaną, wspólnotowość i wspólnotowość niepohamowaną Wojciszke i Szlendak, 2010). Orientacja sprawcza pozytywnie koreluje ze stabilnością emocjonalną, ekstrawersją, sumiennością, szczęściem i zadowoleniem z bliskich związków, zaś negatywnie – ze skłonnością do lęku i depresji. Sprawczość niepohamowana koreluje dodatni z wzorcem zachowania A, brakiem ugodowości i takimi stylami postępowania w sytuacji konfliktowej, które są związane z maksymalizacją własnego interesu (rywalizacja, brak skłonności do współpracy, kompromisu i dostosowania). Orientacja wspólnotowa koreluje dodatnio a ekstrawersją, ugodowością i sumiennością, szczęściem oraz zadowoleniem z bliskich związków, namiętnością i intymnością. Wspólnotowość niepohamowana koreluje pozytywnie z neurotyzmem, niską samooceną, skłonnością do lęku i depresji, a także ze stylami postępowania w sytuacjach konfliktowych, które oznaczają rezygnację z własnych celów.

Słowa kluczowe: sprawczość, wspólnotowość, osobowość, style rozwiązywania konfliktów

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej