page top

Numer 4/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Złożoność standardów Ja a efektywność rozpoznawania treści utajonych słów o
różnych komponentach afektywnych


Maria Jarymowicz,Kamila Dobrenko,
Natalia Michalak
Streszczenie
Badania dotyczyły efektywności rozpoznawania treści utajonych słów (eksponowanych przez 33 ms), a miarą efektywności była trafność wskazywania ich jawnie eksponowanych synonimów. Przyjęto, że wgląd w utajone informacje słowne zależy nie tylko od dyspozycji leksykalnych, ale i od czynników osobowościowych – w tym, od stopnia ukształtowania reprezentacji własnej osoby. W dwóch równoległych badaniach mierzona była zmienna nazwana złożonością standardów Ja. Kontrolowany był też znak afektywnych konotacji utajonych słów. Uczestnikami badań byli studenci. W badaniu 1 (n=27) okazało się, że stopień trafności wskazywania synonimów utajonych słów był wyższy od poziomu przypadku tylko wśród osób o stosunkowo wysokiej złożoności standardów Ja, a nie różnił się od poziomu przypadku w grupie porównawczej. Tylko w pierwszej grupie, i wyłącznie w zakresie emocji o genezie automatycznej, wystąpił efekt znaku: wskaŸniki zmiennej zależnej dla emocji negatywnych nie różniły się od poziomu przypadku, a dla emocji pozytywnych były od poziomu przypadku wyższe. W badaniu 2 (n=86) stopień trafności wskazywania synonimów utajonych słów był tym wyższy, im wyższe były wskaŸniki sprawności leksykalnej oraz wskaŸniki stopnia złożoności standardów Ja – bez względu na znak utajonych bodŸców słownych.

Słowa kluczowe: utajone poznanie i utajone emocje, emocje o genezie automatycznej i refleksyjnej, poznawcze reprezentacje własnej osoby, wgląd w samego siebie

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej