page top

Numer 3/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Emocje pozytywne o genezie refleksyjnej i ich subiektywne znaczenie 
a poczucie szczęścia

Dorota Jasielska, Maria Jarymowicz

Streszczenie
Podjęty został problem zróżnicowania roli emocji pozytywnych dla poczucia szczęścia, w zależności od ich odmiennej genezy. W szczególności, wzięte zostało pod uwagę rozróżnienie emocji o genezie automatycznej (afektywnej, zmysłowej, związanej z doznaniami 1. homeostatycznymi i 2. hedonistycznymi) oraz refleksyjnej (intelektualnej, pojęciowej, związanej z 3. wyartykułowanymi standardami Ja i 4. transgresyjnymi standardami aksjologicznymi). Przyjęte zostało założenie, że choć obie kategorie emocji mają swój udział w wyznaczaniu tego, co nazywane jest „pełnią szczęścia”, to decydujące znaczenie dla pogłębiania poczucia szczęścia ma rozwój przesłanek generowania emocji refleksyjnych. Artykuł opisuje wyniki badania eksperymentalnego, w którym postawiono hipotezę o związku pomiędzy wagą przypisywaną wyróżnionym kategoriom emocji oraz stopniem deklarowanego poczucia szczęścia. Miary obu zmiennych dokonywane były w czterech warunkach: wzbudzania 4 wyróżnionych kategorii emocji pozytywnych. Poziom deklarowanego poczucia szczęścia okazał się powiązany ze zróżnicowaniem wagi przypisywanej przez uczestników emocjom refleksyjnym: był wyższy w grupie osób, które nadały tym emocjom wagi wyższe niż w grupie osób, które nadały tym emocjom wagi niższe. Efekt ten okazał się niezależny od zastosowanej manipulacji (doraźnego wzbudzania emocji różnych rodzajów).

Słowa kluczowe: afekty pierwotne i wtórne, doznaniowe vs pojęciowe standardy ewaluatywne, subiektywna waga różnych emocji, subiektywne poczucie szczęścia

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej