page top

Numer 2/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Skala Samoregulacji Promocyjnej i Prewencyjnej (SSPP)


Alina Kolańczyk, Wacław Bąk, Marta Roczniewska
Streszczenie
Artykuł zawiera opis Skali Samoregulacji Promocyjnej i Prewencyjnej (SSPP) - nowego kwestionariusza stworzonego w celu diagnozowania nastawienia promocyjnego i prewencyjnego. Nastawienia te różnią się zarówno standardami regulacji (idealnymi vs. powinnościowymi) jak i samokontrolą (intuicyjną/ryzykowną vs analityczną/ostrożną). Podstawę teoretyczną SSPP stanowi teoria Higginsa, uzupełniona o badania dotyczące trybów samokontroli, a także dyspozycyjnej emocjonalności osób o różnym nastawieniu regulacyjnym. W badaniach walidacyjnych wzięło udział prawie 1000 osób w wieku od 15 do 93 lat. W dwóch niezależnych badaniach uzyskano zadowalające wskaźniki rzetelności. Mimo pewnych ograniczeń związanych z dopasowaniem modeli w konfirmacyjnej analizie czynnikowej (przy zadowalającym RMSEA) postulujemy utrzymanie proponowanej struktury podskal. Struktura ta charakteryzuje się dużą stabilnością między badaniami przeprowadzonymi na niezależnych próbach. SSPP wykazuje satysfakcjonującą trafność zarówno zewnętrzną jak i teoretyczną.

Słowa kluczowe: samoregulacja, nastawienie regulacyjne, promocyjność, prewencyjność

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej