page top

Number 1/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Empatia oraz decentracja interpersonalna a radykalność postaw społecznych

Aleksandra Jerzmanowska


Streszczenie
Artykuł przedstawia badanie, którego celem było sprawdzenie czy istnieje związek pomiędzy tendencją do empatii oraz sytuacyjnie wzbudzoną decentracją interpersonalną a radykalnością postaw społecznych. Badanie miało charakter eksperymentu, w którym badani losowo znaleźli się w trzech warunkach: wzbudzenia nastawienia decentrującego, wzbudzenia nastawienia centrującego oraz warunkach kontrolnych. Dyspozycję do empatii mierzono za pomocą Indeksu reaktywności interpersonalnej M. Davisa, (Davis, 1983). Zgodnie z oczekiwaniem wykazano, że w warunkach wzbudzenia decentracji interpersonalnej poziom radykalności postaw społecznych jest istotnie niższy niż u osób, które znalazły się w warunkach kontrolnych, natomiast w warunkach wzbudzenia centracji interpersonalnej poziom radykalności postaw społecznych jest istotnie wyższy niż w grupie kontrolnej. Okazało się także, że wzrostowi dyspozycji empatycznej towarzyszy nieznaczny spadek radykalności postaw społecznych. Ponadto odkryto efekt interakcji pomiędzy wzbudzeniem centracji a stałą dyspozycją empatyczną, polegający na tym, że u osób o niskim poziomie empatii centracja silniej podwyższa radykalność niż u osób o wysokim i przeciętnym poziomie empatii.

Słowa kluczowe: decentracja, empatia, radykalność

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej