page top

Number 1/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli.
Moderująca rola inteligencji emocjonalnej

Monika Wróbel


Streszczenie
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w grupie 168 nauczycieli. Analizie poddano związek dwóch form pracy emocjonalnej (płytkiej i głębokiej) z objawami wypalenia zawodowego. Dodatkowo poszukiwano odpowiedzi na pytanie o rolę inteligencji emocjonalnej (IE) w tym związku. Wyniki wskazały, że zależności pomiędzy pracą emocjonalną a symptomami wypalenia są zbliżone bez względu na jej formę, przy czym inteligencja emocjonalna istotnie modyfikuje te związki – pozytywna korelacja pomiędzy płytką pracą emocjonalną a emocjonalnym wyczerpaniem i depersonalizacją oraz negatywna korelacja pomiędzy płytką pracą emocjonalną a poczuciem dokonań osobistych zanika w grupie osób o wysokiej IE. Analogiczny wzorzec wyników odnotowano w przypadku związku pracy głębokiej i depersonalizacji.

Słowa kluczowe: praca emocjonalna, wypalenie zawodowe, inteligencja emocjonalna, nauczyciele

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej