page top

Numer 2/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Otwartość na doświadczenie i poglądy na role płciowe a 
oceny kobiet i mężczyzn nietypowych dla swojej płci

Joanna Roszak

Streszczenie
Celem prezentowanego badania była weryfikacja hipotez o (1) roli wyższej otwartości na doświadczenie w ramach modelu Wielkiej Piątki jako predyktora lepszej oceny interpersonalnej osób niestereotypowych, oraz (2) o pełnieniu przez poglądy na role płciowe funkcji mediatora relacji pomiędzy otwartością a oceną interpersonalną tych osób. Przebadano 502 osoby, średnia wieku 36,60 lat (SD = 7,70), pracownice i pracowników administracyjnych firm sektora rolniczego, o wykształceniu średnim lub wyższym. Zaplanowano eksperyment, gdzie manipulowano płcią i zgodnością ze stereotypem płci prezentowanej osobom badanym postaci (każda osoba badana była w jednym z czterech warunków badawczych). Ocena interpersonalna polegała na ewaluacji modelki / modela na wymiarach moralności i lubienia (Wojciszke, 2005). Zgodnie z hipotezą 1 większa otwartość okazała się być istotnym predyktorem wyższych ocen osób niestereotypowych. Hipotezę 2 potwierdzono jedynie w przypadku ocen niestereotypowej kobiety przez respondentki i niestereotypowego mężczyzny przez respondentów.

Słowa kluczowe: otwartość na doświadczenie; poglądy na role płciowe; ocena interpersonalna; zgodność i niezgodność ze stereotypem płci

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej