page top

Numer 1/2006

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Perspektywa sprawcy i biorcy w spostrzeganiu siebie i innych

Bogdan Wojciszke,
Instytut Psychologii PAN i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wiesław Baryła,
Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
     
Streszczenie
Artykuł przedstawia teoretyczny model spostrzegania społecznego opierający się na trzech założeniach: (1) większość działań społecznych może być widziana z dwóch perspektyw - ich sprawcy i biorcy, (2) ludzie spostrzegają innych i siebie w sposób maksymalizujący szansę realizację bieżących celów, co dochodzi do skutku w inny sposób w każdej z perspektyw, (3) w spostrzeganiu społecznym obecne są dwa główne rodzaje treści - sprawcze (istotne z perspektywy sprawcy) i wspólnotowe (istotne z perspektywy biorcy działania). Z założeń tych wywiedziono 12 hipotez szczegółowych dotyczących roli, jaką zróżnicowanie perspektyw i treści odgrywa w zachowaniu społecznym, a także w spostrzeganiu i wartościowaniu zarówno innych osób jak i siebie samego. Przedstawiono liczne wyniki badań empirycznych weryfikujących hipotezy modelu i wskazano perspektywy dalszych badań.

Słowa kluczowe: spostrzeganie społeczne, ja, sprawczość, wspólnotowość, sprawca, biorca

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej