page top

Numer 4/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Taksonomia leksykalna skojarzeń i struktura dyspozycji 
przypisywanych krajom

Oleg Gorbaniuk,
Marta Omiotek


Streszczenie
Procesy spontanicznego wnioskowania dyspozycyjnego są zaliczane do podstawowych w percepcji świata społecznego, pełnią ważną funkcję wyjaśniającą przyczyny obserwowanych zdarzeń oraz dostarczają subiektywnego poczucia przewidywalności zachowań obiektów społecznych. Kraje (państwa) stanowią jeden z wielu przykładów takich obiektów atrybucji dyspozycyjnej. W celu identyfikacji wymiarów percepcji krajów na poziomie indywidualnym w zakresie przypisywanych im atrybutów dyspozycyjnych przeprowadzono kilkuetapowe badania. W pierwszym etapie na podstawie 100 półtoragodzinnych wywiadów z osobami w wieku 17-63 lata zebrano 20 320 skojarzeń osobowych z 47 krajami, które następnie poddano taksonomii leksykalnej przez 7 sędziów. Na podstawie analizy częstotliwości wyodrębniono 85 deskryptorów cech dyspozycyjnych, najczęściej używanych przez respondentów w opisie właściwości krajów. W kolejnym etapie badań 279 osób w wieku 16-70 lat opisywało 40 krajów za pomocą opracowanej listy przymiotnikowej. Za pomocą analizy głównych składowych wyodrębniono 3-czynnikową strukturę percepcji krajów: Agresywność, Kompetencja i Spontaniczność. Opracowano dwie skale do badania podstawowej i szczegółowej struktury percepcji krajów w kategoriach cech dyspozycyjnych. Struktura czynnikowa i właściwości psychometryczne skali zostały pozytywnie zweryfikowane w trzecim etapie badań, w których wzięło udział 276 osób w wieku 16-70 lat.

Słowa kluczowe: skojarzenia, wizerunek kraju, „osobowość” kraju, charakter narodowy

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej