page top

Numer 4/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Samoregulacja i samokontrola powinnościowe: 
analiza psychometryczna skali Rozbieżności Ja (SkRAP)

Kamila Wojdyło, Jacek Buczny 

Streszczenie
Samoregulacja ukierunkowana na powinność stanowi, według koncepcji Higginsa (1987), mechanizm regulacyjny osobowości, związany z dążeniem przede wszystkim do ochrony, poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności. W artykule przedstawiono wyniki dotyczące kontynuacji badań nad właściwościami psychometrycznymi i trafnością polskiej Skali Rozbieżności Ja (SkRAP). Skala mierzy poziom rozbieżności (vs. dopasowania) między strukturami Ja aktualnego i Ja powinnościowego „w oczach innych”. W badaniach osób dorosłych (N = 462) wyniki konfirmacyjnej analizy czynnikowej pokazały, że zasadne jest wyróżnienie czterech wymiarów Ja: aktualnego i powinnościowego w zakresie cech związanych z samoregulacją oraz aktualnego i powinnościowego w zakresie cech związanych z samokontrolą (RMSEA = 0,08; CFI = 0,94). Analizy trafności kryterialnej wykazały, między innymi, pozytywne związki między rozbieżnością Ja a orientacją wspólnotową, samooceną, prewencyjnością i negatywnym afektem oraz ujemne korelacje między poziomem rozbieżności Ja a orientacją sprawczą i satysfakcją z życia. SkRAP jest narzędziem o wysokich parametrach psychometrycznych i może być wykorzystane w diagnozie nieprzystosowawczych wzorców zachowania związanych z silną regulacją powinnościową, na przykład pracoholizmu lub anoreksji. Narzędzie można również stosować w procesie wspierania rozwoju cech związanych z działaniami autonomicznymi, na przykład kreatywności lub mądrości (por. Ryan i Deci, 2008).

Słowa kluczowe: rozbieżność Ja, samokontrola, samoregulacja, autonomia, konfirmacyjna analiza czynnikowa

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej