page top

Numer 3/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Skala Wrażliwości na Naruszenie Granic Ja (SNaG): 
Polska adaptacja skali amebowego Ja (Amoebic Self Scale) 
C. Burrisa i J. Rempela

Michał Jaśkiewicz, Krystyna Drat - Ruszczak


Streszczenie
Artykuł prezentuje polską adaptację skali tzw. Amebowego Ja (Amoebic Self Scale) oryginalnie opracowanej przez C. Burrisa i J. Rempela (2004). Skala mierzy wrażliwość na naruszenie granic Ja, co zawarliśmy w jej polskiej nazwie. Teoretycznie i empirycznie wyróżniono granice związane z cielesną, społeczną i symboliczną reprezentacją Ja. Odpowiednio, Skala składa się z trzech czynników, które odmiennie korelują z różnymi miarami właściwości psychologicznych. Podskala Ja cielesnego (JaC) wiąże się z zaabsorbowaniem własnym ciałem, dbałością o nie i potrzebą chronienia go. Podskala Ja społecznego (JaSp) związana jest z silną potrzebą prywatności, lękiem społecznym i wstydem, natomiast podskala symboliczno - terytorialnego Ja (JaST) odnosi się do poszukiwania w otoczeniu fizycznym i społecznym względnie stałych znaczników własnej tożsamości i reagowania awersją na ich możliwą zmianę.

Słowa kluczowe: granice Ja, koncepcja amebowego Ja, cielesne Ja, społeczne Ja, symboliczno-terytorialne Ja, skala SNaG

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej