page top

Numer 2/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Kwestionariusz Potrzeby Poznania - konstrukcja i weryfikacja empiryczna 
narzędzia mierzącego motywację poznawczą

Paweł Matusz
Jakub Traczyk
Agata Gąsiorowska


Streszczenie
Celem poniższej serii badań było stworzenie polskiej adaptacji skali Need for Cognition Scale (Cacioppo i Petty, 1982) - narzędzia mierzącego potrzebę poznania (PP), rozumianą jako tendencję do angażowania się w wymagające poznawczo aktywności i czerpania z tego przyjemności. Kwestionariusz Potrzeby Poznania (KPP) został zbudowany jako narzędzie eksperymentalne - przeznaczone do użycia w badaniach do efektywnego kontrolowania poziomu PP w populacji o jej podwyższonym poziomie, tj. w populacji studentów. Istnienie jednoczynnikowej struktury KPP zostało potwierdzone poprzez analizę konfirmacyjną na dwóch próbach (Badanie 1b i 1c). Kolejne badania zweryfikowały rzetelność i trafność skali KPP. Wynik KPP charakteryzowała wysoka stabilność bezwzględną (Badanie 2). Studenci uzyskiwali w KPP niższe wyniki, niż pracownicy akademiccy. Ponadto, wykazano pozytywny związek między KPP a skalami Otwartości na doświadczenia, Sumienności i Zdecydowania; negatywny związek z skalą Zamkniętości umysłowej oraz brak związku z potrzebą aprobaty społecznej (Badanie 3). W Badaniu 4 wykazano efektywność otrzymanego narzędzia w przewidywaniu odmiennego zachowania podczas rozwiązywania zadania poznawczego (ogólny czas poświęcony rozwiązywaniu anagramów) u osób o różnym natężeniu PP.

Słowa kluczowe: potrzeba poznania, motywacja epistemiczna, motywacja wewnętrzna

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej