page top

Numer 1/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Subiektywna ocena postępu w realizacji celów: Wpływ implementacji intencji 
oraz różnic indywidualnych w sposobie formułowania celów i sile woli

Romana Kadzikowska-Wrzosek

Streszczenie
Celem dwóch badań zaprezentowanych w artykule było wskazanie jaki wpływ na subiek-tywn± ocenę postępu w realizacji "osobistych projektów" (Little, 1980) wywiera implementa-cja intencji oraz różnice indywidualne w sposobie formułowania celów i sprawno¶ci mecha-nizmów kontroli działania. Założono, że implementacja intencji może zrekompensować uwa-runkowane osobowo¶ciowo trudno¶ci w sposobie formułowania celów oraz nisk± sprawno¶ć mechanizmów kontroli działania. Podstawę operacjonalizacji zmiennych niezależnych stano-wiła koncepcja faz procesu działania Gollwitzera (1996), model osobowo¶ci M±drzyckiego (2002) oraz koncepcja siły woli Kuhla (1996). Wyniki badania 1 (N=91) wykazały, że implementacja intencji powoduje wzrost subiektywnej oceny postępu w realizacji celu dokonywany przez osoby o niskim poziomie tzw. "orientacji na cel". Uzyskane w badaniu 2 (N=85) rezultaty potwierdziły pozytywny wpływ implementacji intencji na su¬biektywn± ocenę postępu w realizacji celów. Osoby zorientowane na stan wyżej oceniały po¬stęp w realizacji celów po dokonaniu implementacji intencji. Potwierdzono tym samym, że słabo¶ć wewnętrznych mechanizmów samoregulacyjnych może zostać zrekompensowana poprzez dokonanie implementacji intencji. Osoby zorientowane na działanie nie wykazywały różnic w subiektywnej ocenie postępu niezależnie od tego, czy dokonały, czy też nie imple¬mentacji intencji.

Słowa kluczowe: implementacja intencji, orientacja na stan vs. na działanie, "osobiste pro¬jekty", orientacja na cel, subiektywna ocena

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej