page top

Numer 4/2010

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Władza, sukces i porażka a szacowanie własnych osiągnięć

Anna Strużyńska-Kujałowicz, Michał Kłosowski


Streszczenie
Prezentowane badania powięcone były analizie różnic w ocenie własnych dokonań (aktualnych i przyszłych) w wyniku poniesienia porażki lub uzyskania sukcesu między osobami zajmującymi odmienne pozycje w hierarchii władzy. Wyniki badań 1 i 3 ilustrują, że osoby z grupy sprawujących władzę optymistyczniej szacują własne dotychczasowe i przyszłe dokonania, a także przewidują wyższą jakoć swojego życia w przyszłoci niż osoby z niższych szczebli w hierarchii. Uzyskane wyniki badań 2 i 3 wskazują, że osoby po aktywizacji podlegania władzy w większym stopniu niż osoby po aktywizacji sprawowania władzy uzależniają swoje opinie dotyczące własnych osiągnięć od napływających informacji. Prezentowane badania pokazują, że władza przyczynia się do pozytywnego oceniania własnych dokonań, a informacje dotyczące własnych osiągnięć (uzyskania sukcesu vs. porażki) są przez osoby posiadające władzą uwzględniane przy ocenianiu swoich możliwoci jedynie w obrębie tej samej dziedziny, której dotyczy informacja (np. ten sam typ zadania). Natomiast informacja zwrotna nie ma wpływu na ich oszacowania dotyczące własnych dokonań w odmiennej domenie jak pozycja społeczna czy jakoć życia.

Słowa kluczowe: władza, informacja zwrotna, ocena osiągnięć

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej