page top

Numer 2-3/2010

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych

Barnaba Danieluk


Streszczenie
W praktyce badawczej często spotykamy się z sytuacją, gdy mierzona przez nas zmienna zależna ma charakter zerojedynkowy, przyjmując wartości 0 - brak czegoś i 1 - występowanie czegoś (konkretnego zachowania, zgody na coś, ujawnienia postawy, opinii itd.). Zarówno ogólny model liniowy jak i analiza regresji liniowej nie znajdują zastosowania w sytuacji dychotomicznej, nominalnej zmiennej zależnej. W takiej sytuacji zmuszeni jesteśmy do stosowania analiz nieliniowych. Modelem regresyjnym stosowanym dla tego typu zmiennych zależnych jest regresja logistyczna. Artykuł prezentuje zastosowanie modelu dwumianowej regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych. Wyjaśnia specyfikę i sposób interpretacji charakterystycznych dla regresji logistycznej współczynników: ilorazów szans (odds ratio), współczynników Walda, ilorazów wiarygodności (likelihood ratio). Przybliża procedurę estymacji parametrów modelu metodą największej wiarygodności (maximum likelihood) oraz test dobroci dopasowania modelu Hosmera i Lemeshowa. W artykule zostały zawarte przykładowe analizy jednoczynnikowe (z predyktorem nominalnym i ilościowym), analiza dwuczynnikowa oraz analiza dwuczynnikowa z efektem interakcyjnym. Ograniczono do niezbędnego minimum liczbę wzorów i przekształceń algebraicznych a same przykładowe analizy i ich interpretacje przeprowadzono krok po kroku z użyciem pakietu statystycznego SPSS w wersji 17.0 PL.

Słowa kluczowe: regresja logistyczna, dwumianowa regresja logistyczna, iloraz szans, iloraz wiarygodności, metoda największej wiarygodności, współczynnik Walda, SPSS

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej