page top

Numer 1/2010

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Polski Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego

Katarzyna Szczucka


Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie perfekcjonizmu jako konstruktu składającego się z dwóch wymiarów, zawierającego aspekty zarówno pozytywne, jak i negatywne. Dokonano przeglądu założeń teoretycznych i badań empirycznych nad perfekcjonizmem, będących punktem wyjścia do zaprezentowania wyników pochodzących z trzech badań własnych, opisujących etapy powstawania pierwszego polskojęzycznego Kwestionariusza Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego (KPAD). Przeprowadzone badania miały na celu wykazanie rzetelności oraz trafności zbieżnej i dyskryminacyjnej prezentowanego narzędzia. Rezultaty potwierdziły dwuczynnikową naturę omawianego konstruktu, jak również stabilną i adekwatna strukturę wewnętrzną kwestionariusza.

Słowa kluczowe: perfekcjonizm, perfekcjonizm adaptacyjny, perfekcjonizm dezadaptacyjny, polski kwestionariusz perfekcjonizmu

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej