page top

Numer 1/2010

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Orientacja na dominację społeczną i usprawiedliwianie systemu 
w kontekście nierówności międzypaństwowych

Jarosław Klebaniuk

Streszczenie
Stosunek do hierarchicznego ładu społecznego jest przedmiotem zainteresowania między innymi teorii dominacji społecznej (SDT: Sidanius, Pratto, 1999) i teorii usprawiedliwiania systemu (SJT: Jost, Banaji, 1994). Obie dostrzegają zmienne sytuacyjne jako jedne z wyznaczników postaw wobec nierówności. W prezentowanych badaniach sprawdzano wpływ eksperymentalnie kreowanego kontekstu informacyjnego na percepcję świata społecznego. Osobom badanym (N=512) w trzech warunkach eksperymentalnych przedstawiano teksty eksponujące różnice ekonomiczne pomiędzy państwami, w grupie kontrolnej - różnice w gęstości zaludnienia. Niezgodnie z przewidywaniami osoby, którym wskazano na niski status ich grupy miały tendencję do większej orientacji na dominację społeczną i mniejszego usprawiedliwiania systemu. Oceniały też świat społeczny jako zły (rywalizacyjny i niebezpieczny). Osoby odczuwające mniejszą więź z własną grupą narodową, a jednocześnie nie nakłonione do myślenia o jakichkolwiek nierównościach międzypaństwowych, były skłonne w nieco mniejszym stopniu niż pozostałe akceptować hierarchiczny porządek międzygrupowy. Zależności dają się w większym stopniu wyjaśnić w SJT niż w SDT.

Słowa kluczowe: orientacja na dominacje społeczną, usprawiedliwianie systemu, nierówności społeczne, postrzeganie świata społecznego, współczucie

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej