page top

Numer 1/2010

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Obiektywna i spostrzegana natura dzielonych zasobów a preferencje alokacyjne

Marta Snarska


Streszczenie
Celem prezentowanego badania była odpowiedź na pytanie o rolę spostrzeganej natury (genezy i skończoności) dzielonych dóbr w procesie podejmowania decyzji alokacyjnych. Dotychczasowe badania z zakresu psychologii alokacji pozwalają na sformułowanie hipotezy o wpływie natury tego, co jest dzielone na preferowany sposób podziału: dobra wytworzone powinny być dystrybuowane według wkładu włożonego w ich wypracowanie, a dobra zastane według kryteriów egalitarnych. Związek z preferowaną regułą alokacji powinna mieć również wielkość zasobów. W reprezentatywnym badaniu ogólnopolskim (N=1018) testowano wpływ genezy i wielkości dzielonych zasobów na preferencje dla czterech reguł alokacji: według wkładu, według potrzeb, po równo dla wszystkich oraz według wysiłku fizycznego. W badaniu wykorzystano hipotezę genezy zasobów Lewickiej (2001), teorię wiary w życie jako grę o sumie zerowej Wojciszke (2005) oraz szereg zmiennych indywidualnych -hipotetycznych predyktorów preferencji alokacyjnych. Zgodnie z przewidywaniami, obiektywna geneza dzielonych zasobów okazała się powiązana z preferencjami alokacyjnymi. Niezależnie od faktycznej natury zasobów, subiektywne przekonanie o ich genezie okazało się w analogiczny sposób związane z preferowaną metodą alokacji. Analizy ścieżkowe częściowo potwierdziły postulowaną strukturę zależności między czynnikami psychologicznymi. Interpretacji poddano mechanizm rządzący aplikacją poszczególnych reguł alokacji do celów podziału zasobów o zróżnicowanej naturze oraz mechanizm wpływu wybranych zmiennych psychologicznych na preferencje alokacyjne. Zaproponowano kierunek dalszych badań nad alokacją.

Słowa kluczowe: merytarne i egalitarne reguły dystrybucji zasobów; preferencje alokacyjne; skończoność-nieskończoność zasobów; spostrzegana i obiektywna geneza dzielonych zasobów; sprawiedliwość społeczna

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej