page top

Numer 1-2/2009

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wymiary dyferencjacji profili spostrzeganych cech osobowości 
polskich polityków: analiza danych zagregowanych

Oleg Gorbaniuk
Katedra Psychologii Eksperymentalnej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, LublinStreszczenie
Głównym celem podjętych badań było ustalenie podstawowych wymiarów, z uwagi na które wizerunki polityków różnią się w zakresie cech osobowości. 390 osób w wieku od 18 do 75 lat opisywało 24 polityków losowo przyporządkowanych do sześciu zestawów po czterech polityków w każdym na skali składającej się ze 148 przymiotników. Analiza czynnikowa 24 profili cech osobowości przypisywanych politykom pozwoliła na wyodrębnienie 4 wymiarów ich zróżnicowania: Kompetencja (Inteligencja, Nastawienie na cel oraz Realizm), Brak Ugodowości (Awanturniczość, Bezkompromisowość i Makiawelizm), Ekstrawersja (Otwartość na innych i Energia) i Prawość (Uczciwość, Patriotyzm). Profile spostrzeganych cech osobowości dla poszczególnych polityków zostały skorelowane z wynikami sondaży opinii publicznej w celu ustalenia cech pozwalających na ich predykcję.

Słowa kluczowe: podejście leksykalne, osobowość, wizerunek polityków, analiza głównych składowych, deskryptory osobowościowe, dane zagregowane

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej