page top

Numer 1-2/2009

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Kapitał kulturowy - założenia i perspektywy zastosowań teorii Pierra Bourdieu

Tomasz Zarycki
Instytut Studiów Społecznych 
Uniwersytet Warszawski


Streszczenie
Artykuł jest próba syntetycznej rekonstrukcji teorii kapitału kulturowego Pierra Bourdieu. Przedstawia także refleksję na temat potencjału jej zastosowania do badań nad współczesnym społeczeństwem polskim. Omówiono sposoby definiowania pojęcia kapitału kulturowego oraz zależnoci z innymi typami kapitałów wyróżnionymi w ramach systemu teoretycznego P.Bourdieu. W szczególnoci przedyskutowane zostały relacje pomiędzy kapitałem kulturowym a kapitałem społecznym oraz kapitałem symbolicznym. Omówione zostały pojęcia konwersji kapitałów, reprodukcji i pola. Zarysowano teoretyczno-ideologiczny kontekst rozwoju pojęcia kapitału kulturowego, jego funkcje w kontekcie tzw. teorii krytycznej oraz relacje w stosunku do pojęcia "kapitału ludzkiego". Koncepcję kapitału kulturowego odniesiono także do teorii przemocy symbolicznej. Przedstawiono liczne zastrzeżenia do założeń i ustaleń P. Bourdieu, w szczególnoci te sugerujące, iż w sposób nieuzasadniony uniwersalizuje on tezy odnoszące się do obserwacji i badań wyłącznie społeczeństwa francuskiego. Przedyskutowano także zastrzeżenia dotyczące założenia o jednoznacznoci i spójnoci kanonu kultury wysokiej we współczesnych społeczeństwach zachodnich. Artykuł kończy się rozważaniami na temat adekwatnoci teorii kapitału kulturowego w kontekcie społeczeństw Europy rodkowej i Wschodniej a w szczególnoci jej przydatnoci w przypadku analiz społeczeństwa polskiego.

Słowa kluczowe: Kapitał kulturowy, kapitał społeczny, socjologia krytyczna, Pierre Bourdieu, inteligencja

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej