page top

O czasopiśmie

Czasopismo "Psychologia społeczna" jest kwartalnikiem, organem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Profil czasopisma obejmuje problematykę szeroko rozumianej psychologii społecznej: obok eksperymentalnej psychologii społecznej, czasopismo jest otwarte na prace z pogranicza różnych dyscyplin traktujących o człowieku w środowisku społecznym, poczynając od socjologii i nauk społecznych, a kończąc na biologii, neuronauce i psychologii poznawczej. Redakcja stawia sobie też ambitny cel przełamania trwającej kilkadziesiąt lat schizmy między "psychologiczną psychologią społeczną" i "socjologiczną psychologią społeczną".

Czasopismo jest otwarte na polemiczne debaty pomiędzy przedstawicielami różnych orientacji teoretycznych i metodologicznych dotyczących miejsca człowieka w środowisku społecznym.


Od 2015 roku decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację w czasopiśmie Psychologia Społeczna przyznawanych jest 13 punktów.

Czasopismo drukuje:

 • oryginalne artykuły empiryczne
 • oryginalne artykuły teoretyczne
 • oryginalne artykuły przeglądowe
 • zorganizowane formy dyskusji na określone tematy
 • kluczowe z punktu widzenia teorii psychologii społecznej lub metodologii badań artykuły wraz z krytycznymi komentarzami specjalistów
 • prezentacje oryginalnych narzędzi psychologii społecznej (adaptowanych i oryginalnych technik badawczych)
 • krótkie doniesienia z badań
 • polemiki

Czasopismo publikuje artykuły w języku polskim i angielskim.

Wybrane numery czasopisma mogą mieć charakter monograficzny. W takim przypadku numer redagowany jest przez zaproszonego redaktora.

Czasopismo "Psychologia Społeczna" jest pierwszym w Polsce czasopismem psychologicznym, w którym cały proces przygotowywania tekstu do druku dokonuje się na drodze elektronicznej. Czasopismo korzysta z profesjonalnego systemu Editorial Manager http://www.editorialmanager.com/pssp/. Potencjalni autorzy oraz recenzenci proszeni są o zalogowanie się na stronie czasopisma, podanie swoich danych (imię, nazwisko, adres i adres e-mail) oraz o określenie dziedziny zainteresowań badawczych.

Autorów oraz recenzentów prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi systemu sterującego procedurą składania materiałów do czasopisma, którš można znaleźć tutaj. Zaletą systemu elektronicznej obsługi materiałów jest między innymi możliwość samodzielnego śledzenia losów własnego artykułu, a w przypadku recenzentów - możliwość zapoznania się z pozostałymi recenzjami ocenianego artykułu. Elektroniczny panel obsługi czasopisma dostarcza też automatycznych przypomnień o terminach oraz oblicza czas pracy nad artykułem, od momentu złożenia go do czasopisma do momentu ostatecznej akceptacji. Ułatwia to prowadzenie statystyk oraz zwiększa efektywność pracy Redakcji.

Wersja pierwotna:
Pierwotną wersją czasopisma Psychologia Społeczna jest wersja drukowana. Wszystkie artykuły drukowane w czasopiśmie udostępniane są sukcesywnie w pełnej wersji PDF na stronie czasopisma http://www.spoleczna.psychologia.pl/numery.php

Procedury zabezpieczające przed ghostwritingiem
Czasopismo Psychologia Społeczna promując uczciwość ze strony potencjalnych autorów wprowadziło procedury zabezpieczające przed nieuczciwością naukową taką jak ghostwriting, uprzejmościowe dopisywanie do tekstów autorów, którzy nie wnieśli merytorycznego wkładu w powstanie tekstu, a także pomijanie współautorstwa osób, które ten wkład wniosły. Osoby publikujące w czasopiśmie Psychologia Społeczna prosimy o zapoznanie się z Kodeksem Etyki Pracownika Naukowego, uchwalonym przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk.
Od autorów oczekujemy podpisania umowy licencyjnej oraz szczegółowego oświadczenia o wkładzie autorów do danego artykułu (szczegóły w zakładce Informacje dla Autorów).

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

 1. Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 2. GOOGLE Scholar
 3. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 4. BazHum
 5. European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)

Wydawnictwo Naukowe Scholar

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej